(re)akcje

czwartek, 10 czerwca 2010

 

NIEBANALNA ŁÓDZKA GRUPA RE-KULTURA!!

NIEBANALNY TEMAT KONKURSU!!

NIEBANALNE JURY!!

NIEBANALNE NAGRODY!!BĄDŹ NIEBANALNY I TY!!

I PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!

 


Konkurs fotograficzny, którego tematem jest kobieta w detalu łódzkiej kamienicy.


Termin:

17 czerwca - 10 września 2010

 

 

kobieta w detalu kamienicy ozdoba lodzkiej ulicy


 

Liczymy na ciekawe zdjęcia!!

 

W skład Jury wchodzą znani i lubiani mężczyźni związani z Łodzią. Ludzie kultury, sztuki i polityki:

 

Wojciech Bednarek – łódzka Grupa Neo,

Ryszard Bonisławski – znawca Łodzi i regionu łódzkiego,

Kamil Maćkowiak – aktor filmowy i teatralny (Teatr Jaracza),

Tomasz Sadzyński – p.o. Prezydenta Miasta Łodzi,

Andrzej Stanisław Stanisławski – łódzki fotograf,

Waldemar Wolański – Dyrektor Teatru Arlekin.

 

 

Konkurs ten honorowym patronatem objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi - Tomasz Kacprzak.

 

 

 

Nagrody:

Nagroda Główna - wystawa prac nagrodzonej osoby!!
Wyróżnienie - na jedno popołudnie przeniesiesz się w klimat Prowansji..

i atrakcyjne upominki promujące Łódź ;)

 

 

Regulamin konkursu „Kobieta w detalu kamienicy, ozdobą łódzkiej ulicy”

organizowanego przez Grupę Re- Kultura

 

§ 1.

Organizator

Konkurs „Kobieta w detalu kamienicy, ozdobą łódzkiej ulicy” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Grupę Re-Kultura, z siedzibą w Łodzi.

Patronat nad konkursem sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak.

 

§ 2.

Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie miasta Łódź.

 

§ 3.

Cele konkursu

3.1. Zwrócenie uwagi na niszczejące i ginące detale architektoniczne.

3.2. Popularyzacja urody architektury miasta Łódź.

3.2. Odkrycie ciekawych osobowości twórczych.

 

§ 4.

Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

 

§ 5.

Przedmiot konkursu i zasady zgłaszania prac

5.1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace.

5.2. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5.3. Prace nadesłane po terminie i niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane w Konkursie.

5.4. Nadesłane prace powinny być wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym o formacie 20 x 30 cm oraz z dołączoną wersją w formacie JPG, PDF, TIFF zapisaną na płycie CD/DVD.

Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.

Korzystanie z programów komputerowych dopuszczalne jest w przypadku kadrowania i wyostrzania.

5.5. Praca konkursowa wraz z załączoną wersją na płycie CD/DVD opatrzona jedynie godłem powinna być nadesłana lub dostarczona wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy autora.

5.6. Do każdej pracy zgłoszonej na konkurs obowiązkowo musi być dołączony opis pracy zawierający adres, gdzie mieści się dana kamienica wraz z prezentowanym detalem.

5.7. Konkurs trwa od 17 czerwca 2010 do 10 września 2010 roku. Ostateczny termin

nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 10 września 2010 roku.

5.8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Grupy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

5.9. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu fotografii ani CD nadesłanych na Konkurs, ani też żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Fotografie przechodzą na własność Urzędu Miasta Łodzi.

5.10. Zgłoszona przez uczestnika Konkursu praca powinna być wynikiem działalności twórczej tego uczestnika i temu uczestnikowi powinny przysługiwać autorskie prawa osobiste do tego projektu. W żadnym wypadku zgłoszona do Konkursu fotografia nie może naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie przez fotografię jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika Konkursu, który daną fotografię zgłosił do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika, w stosunku do którego powstało uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego praca narusza lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich.

5.11. Każdy uczestnik Konkursu do koperty z godłem powinien dołączyć:

- pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich).

- oświadczenie, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac.

- oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac fotograficznych.

- wyrażenie zgody na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych.

 

§ 6.

Nagrody

6.1. Nagrodą Główną w Konkursie jest zorganizowanie miejsca wystawienniczego w Herbaciarni Galerii „Przy Kominku” w Łodzi i pomoc w przygotowaniu samego wernisażu prac osoby nagrodzonej.

Wyróżnieniem w Konkursie jest popołudnie dla osoby wyróżnionej wraz z osobą towarzyszącą w Herbaciarni Galerii „Przy Kominku”.

6.2. W uzasadnionych wypadkach Jury Konkursu oraz organizator rezerwuje sobie prawo innego podziału puli nagród. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Jury Konkursu oraz organizatora.

 

§ 7.

Jury i kryteria oceny prac

7.1. Organizator powoła Jury, które wyłoni zwycięzców i przyzna Nagrodę Główną oraz Wyróżnienie. Jury dokona także wyboru najlepszych prac na wystawę „Ozdobą łódzkiej ulicy - kobieta w detalu kamienicy”.

7.2. Decyzje Jury są nieodwołalne i wiążące dla uczestników.

 

§ 8.

Ogłoszenie wyników

8.1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o przyznaniu nagrody.

8.2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na blogu organizatora rekultura.blox.pl/html

8.3. Przyznane nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu.

 

§ 9.

Prawa autorskie, poufność

9.1. Autorzy, uczestnicy konkursu przenoszą na organizatorów majątkowe prawa autorskie,  tj. prawa do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, prezentacjach, publikacjach oraz wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 

9.2. Poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi dla potrzeb obsługi i realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 10.

Organizacja techniczna Konkursu

10.1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2. Poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu uczestnik Konkursu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

 

§ 11.

Adres nadsyłania prac

11.1. Prace należy nadsyłać na adres:

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź

z dopiskiem „Kobieta w detalu kamienicy, ozdobą łódzkiej ulicy” lub złożyć osobiście w godzinach pracy Biura.

 

11.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie rekultura.blox.pl/html

 

11.3. Wszelką korespondencją oraz pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres

re-kultura@wp.pl,

gruparekultura@gmail.com

16:14, babciagienia2009 , (re)akcje
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 31 maja 2010

Z okazji tego, iż Grupa Re-Kultura celebruje swoją rocznicę, zapraszamy 2 czerwca (środa) o godz. 19.27 do Cafe Wolność, na spotkanie, by podyskutować co już za nami, a co przed.

I o innych niezobowiązujących tematach ;)

21:02, babciagienia2009 , (re)akcje
Link Dodaj komentarz »
piątek, 16 kwietnia 2010

 

Wystawa prac "Ratusz w obiektywie" będzie trwać przez dwa tygodnie.

Akcja "Wietrzenie biblioteczek!" - od piątku (23 kwietnia) do niedzieli (25 kwietnia).

 

wszelkie pytania prosimy kierować na re-kultura@wp.pl


15:25, babciagienia2009 , (re)akcje
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 08 kwietnia 2010

21 III 2010 - Z okazji obchodów Dni Wody, przy współpracy ZWiK oraz Klubu Sportowego Czterokulturowi, poprowadziliśmy zajęcia dla dzieci w Manufakturze.

Najwiekszą atrakcją okazały się warsztaty składania kolorowych łódeczek.

Technika origami doskonale połączyła sztukę i marynistykę!

18:16, babciagienia2009 , (re)akcje
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 31 maja 2009
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!!Lubisz robić zdjęcia? Ten konkurs jest dla ciebie!! Zrób ciekawe, niebanalne i oryginalne zdjęcie łódzkiego ratusza!
| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30